Schoolvisie

Wij willen ernaar streven onze leerlingen te begeleiden naar een zo ruim mogelijke zelfontplooiing en een evenwichtige menselijke groei.

Het volgende hebben wij daarbij voor ogen:

1. Kwalitatief hoogstaande leerprocessen

 • De kinderen informatie laten verwerven, bevragen, verwerken, onderwijs op maat met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid voor elk kind.
 • Intellectuele vaardigheden ontwikkelen.
 • Gebruik maken van eigentijdse leerprocessen, werkvormen en technieken; waar nodig en mogelijk het gebruik van differentiatie aanwenden en het zelfstandig werk bevorderen.
 • Verantwoord gebruik van ICT (Informatie- en communicatietechnologie) in het lesgebeuren aanmoedigen.
 • Vakoverschrijdend leren denken en werken met speciale aandacht voor historische achtergronden.
 • Kinderen leren omgaan met kunst en cultuur in al zijn vormen, bevorderen van muzische vaardigheden, stimuleren tot creativiteit.
 • Kinderen gevoelig maken voor en stimuleren tot bewegingsopvoeding en sport.
 • Leren waarderen van enorme mogelijkheden van de techniek en een positief-kritische kijk aanleren op gebruik en grenzen van diezelfde techniek.
 • Helpen zoeken en begeleiden voor een goede studiemethode.

2. Evenwichtige gevoelsontwikkeling en besef van waarden

 • Bewondering en verwondering een plaats geven in de dingen van elke dag.
 • Neiging tot grijpen en overheersen, helpen ombuigen tot openstaan voor en samen zoeken naar…
 • Eerbied opbrengen voor elk kind zonder onderscheid, met een bijzondere zorg voor kansarme of leerbedreigde kinderen.
 • Wegen openen tot persoonlijke inzet en engagement.
 • Relatiebekwaamheid (o.a. door gezonde assertiviteit, actief luisteren, communicatietechnieken, …) bevorderen door groeiend inzicht in het menselijk handelen en bewuste aandacht voor de verwachting van de anderen.
 • Mondiale vorming beogen, openheid en verdraagzaamheid voor het anders zijn.

3. Waardenopvoeding

 • Aandacht voor eenvoud, oprechtheid in de omgang en optreden.
 • Aansporen tot hartelijkheid voor iedereen.
 • Actief ingrijpen om pestgedrag te voorkomen.
 • Zin van samenwerking, orde en respect aanleren door o.a. duidelijke afspraken te maken.
 • Kinderen stimuleren tot dienstbaarheid.
 • Bevorderen van liefdevolle samenwerking, waardering voor elkaar en voor elkaars werk.

4. Gelovige opvoeding

 • De gelovige grondhouding integreren in het geheel van de opvoeding.
 • In levensechte godsdienstlessen de Blijde Boodschap verkondigen vanuit de Bijbel.
 • Christelijke waarden als belangeloze liefde, geweldloosheid, onthechting, spirituele gelijkenis van alle mensen, de opdracht van en de kans op verzoening, in heel het schoolleven nastreven en beleven.
 • Zin voor het mysterie geleidelijk aan bijbrengen.
 • Respect (leren) opbrengen voor kinderen met een andere geloofsovertuiging.
 • Gevoelig maken voor de dieptedimensie in dingen en mensen.
 • Actieve samenwerking en betrokkenheid met de plaatselijke parochie stimuleren.
 • Inbouwen van vieringen, gebeds- en stiltemomenten.
 • Een kerngroep van pastoraal geëngageerden binnen de school stimuleren.
 • De getuigeniskracht van het ‘voorleven’ centraal stellen.

Vrije basisschool Klavertje Vier